Dyrektywa unijna 95 16 we

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie pragną istnieć zrealizowane przez każde produkty, jakie są dane do używania w okolicach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z regułą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, wprowadzanych w konkretnych krajach członkowskich organizowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą być inne z przepisami dyrektywny, ani nie może dołączać do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została ustalona w utrzymanie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, jakie jest zjednoczone z wykorzystaniem dowolnego materiału w rejonach, w których potrafi wynikać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie współprac z umowami atex i za dostosowanie danego towaru do ostatnich norm. Atest atex jest chciany w przypadku produktów, które uważają się w okolicy zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem stanowi obecne przestrzeń, gdzie uzyskuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w powiązaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do jakości takich substancji uznaje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą więc istnieć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu wchodzi w sukcesu, jak duża część energii płynąca z skutecznego źródła zapłonu dociera do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przylega do wybuchu, który ma poważne ryzyko dla bycia i zdrowia ludzkiego.