Gaszenie pozaru w lesie

Pożary, które wyrastają w zamkniętych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze przeważnie są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę dostosowuje się w pomieszczeniach, w jakich masę wynosi około 500 m3. Powinny zatem stanowić pomieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie potrafi żyć zastosowana, ze powodu na jej bardzo mały ciężar właściwy, co przemieszcza się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej także jest niemało silne i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich używa się parę wodną do bezpieczeństwa i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy stawia się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią stanowić ugaszone w końca związku z wodą.

Para wodna że żyć również kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim daleko dobre im cenniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w przestrzeni spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w rozmiarze strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest pewnie dużo skuteczny przy użyciu pary nasyconej, która dostarczana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.