Obowiazki pracodawcy a choroba zawodowa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w sytuacji minimalnych wymagań, dotyczących zaufania i higieny pracy, związanych z możliwością zajścia w znaczeniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy właściciel, w którego zakładzie kierowane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, odpowiedzialny jest do przygotowania odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w produkcie prawnym.

Explosion protection documents to dokument zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady funkcjonowania w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz podaje na pracodawcę szereg obowiązków, jakich potrzebuje wykonać, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest odpowiedzialny do: - zapobiegania przygotowywaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstawaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, by zapewnić ochronę działania i zdrowia pracowników.

Pracodawca musi dać i określić środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi liczyć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metody, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto uczestniczy w środowisku pracy wydzielić odpowiednie powierzchnie w przestrzeni zagrożenia wybuchowego i przeznaczyć stopień prawdopodobieństwa spotkania w nich eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do zapewnienia minimalnych środków bezpieczeństwa znanych w zdecydowaniu. Dokument powinien być zrobiony przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego miejsca pracy. Niebezpieczne stanowiska winnym być właśnie oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym otoczeniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca angażuje się do zapewnienia ewakuacji w sprawie, gdy dojdzie do zagrożenia.